Menu
Obec Ohaře
ObecOhaře

Z historie TJ Union Ohaře

Z kroniky obce Ohaře

Zapsáno p. Františkem Krojidlo, obecním kronikářem, 1932 – 1936 (str. 25)

V době, kdy zrozena československá republika, vzedmula se vlna národního sebevědomí nejvýše. Každý dle svých sil snažil se své smýšlení nějakým způsobem vyjádřiti. Nadšení to vedlo k tomu, že 5. března 1919, ve veřejné schůzi k tomu účelu svolané, založena tělocvičná jednota sokolská.
Za členy přihlásilo se 78 členů, 54 mužů, 24 žen.
Starostou zvolen Václav Tuláček, náčelníkem Josef Novotný č. 106, vzdělavatel Sirůček Václav. Vedoucími jednoty v letech následujících byli:
Roku 1921: starosta Václav Sirůček č. 74, náčelník Bydžovský František č. 49, vzdělavatel Šafka Josef -  řid. učitel.
Roku 1923: starosta Novotný Josef č. 40, náčel. Bydžovský Fr. č. 49, vzd. Šafka Josef.
Roku 1924 – 25: starosta Novotný J., náčel. Bydžovský Fr., vzd. Božena Lodrová - místní učitelka.
Roku 1926: starosta Čeněk Netík č. 51, náčel. Bydžovský Fr., vzd. Lodrová Bož.
Roku 1927: starosta Č. Netík, náčel. Bydžovský Fr., vzd. Pospíšil Josef - místní učitel.
Roku 1927 – 29: starosta Č. Netík, náčel. Špinka Josef č. 1, vzd. Pospíšil J.
Roku 1930: starosta Č. Netík, náčel. Špinka J., vzd. Pilař Jaroslav č. 26.
Roku 1931: starosta Č. Netík, náčel. Bydžovský Josef č. 49, vzd. Al. Žáček - místní učitel.
Roku 1932: starosta Č. Netík, náčel. Al. Žáček, vzd. Al. Žáček.
Roku 1933: starosta Špinka Jos. č. 1, náčel. Špinka Alois č. 1, vzd. Bydžovský Jos. č 49.
Roku 1933 – 35: starosta Špinka Jos. č. 1, náčel. Špinka Alois č. 1, vzd. Pilař Jar. č. 26.
Jednota pořádala několik zájezdů na kolínsku. Též sokolských sletů v Praze se účastnila. Veřejné cvičení v Ohařích pořádala jednota 13. května 1920.
Osvětová činnost: Jednota pořádá průměrně 8 divadelních představení a pravidelně 4 osvětově výchovné přednášky ročně. Též zúčastňuje se oslav narozenin presidentových 7. března a 28. října svátku národního. Samostatně pořádá oslavy Mistra Jana Husa.
Jednota vlastní jeviště, potřebné pomůcky a kolnu zřízené nákladem 13 900 Kč.

Zapsáno p. Stanislavem Kurkou, obecním kronikářem, 1945 – 1946

Okupace (str. 65)
Sokolská jednota byla v obci rozpuštěna a její jmění mělo být zabaveno. Nářadí bylo dáno k disposici Kuratoriu pro výchovu mládeže. Toto v obci existovalo jen podle jména a nevyvíjelo žádnou činnost. Sokolské jmění bylo zachráněno dvěma jeho funkcionáři Jaroslavem Miškovským a Františkem Slavíčkem.
 
Str. 91
Tělocvičná jednota „Sokol“ zahájila ihned po revoluci činnost pod vedením těchto funkcionářů: Jaroslav Miškovský starosta, František Slavíček náčelník, Marie Kosíková náčelnice a Jan Špinka jednatel a vzdělavatel. Později Fr. Slavíček se stává jednatelem a Josef Špinka náčelníkem.
V roce 1946 je náčelníkem Jan Dušek, jednatelem Josef Špinka ml., vzdělavatelem Stanislav Kurka, pokladníkem Frant. Bydžovský a předsedou zábav. odboru Jan Kesler.
Na základě jednání o sjednocení tělovýchovy splynul se Sokolem místní sportovní klub „S.K.Union Ohaře“. O sjednocení se zasloužili Jaroslav Miškovský a Jan Kesler.
Jednota vykazuje dobrou činnost tělovýchovnou.
Celkem má 105 členů. Žáci 21, žákyně 24, dorostenci 10, dorostenky 6, ženy 4, muži 18, přispívající 22.

Zapsáno p. prof. J. Hájkem, obecním kronikářem, 1975 – 1989

1975 (str. 121)
TJ Sokol má 25 členů. Předsedou je František Strejcius z Ohař č. 85, místopředsedou je Václav Froněk č. 129, tajemníkem Josef Konečný č. 124, pokladníkem Jaroslav Tomášek č. 69, zdravotníkem Václav Morávek č. 16. V revizní komisi jsou: Josef Poklop z Dománovic, Jan Tuláček z Ohař č. 133, František Kadlečka z Polních Chrčic, Josef Jiroudek z Ohař č. 88. Celoroční činnost vykazoval oddíl kopané, jehož předsedou je Vojtěch Valášek č. 34. Oddíl hraje ve IV. třídě a v r.1975 skončil na 6. místě. Kromě toho oddíl pořádal taneční zábavy: pouťovou, posvícenskou, mikulášskou a Sokolský ples.
 
1976 (str. 141)
Místní spolky vykazovaly činnost velmi malou nebo dokonce žádnou.
V TJ Sokol vykazoval po celý rok činnost jen oddíl kopané. Hraje v okrsku ve IV. třídě a jako v celé řadě let minulých se opět umístnil v dolní polovině tabulky.
 
1977 (str. 154)
TJ Sokol – oddíl kopané hrál po celý rok ve 4. třídě okresního přeboru bez nejmenší naděje na postup do třídy vyšší. Kromě toho uspořádal dva taneční večery.
 
str. 190
Hřiště pro TJ se počalo budovat na nevhodném místě Za lesy r. 1965, a to prý proto, že tam poblíž bylo staré hřiště, zbudované po první světové válce, a také prý proto, že nikdo ze záhumenkářů nechtěl dát k dispozici pole v blízkosti obce (!). Po čtrnácti létech zjišťujeme, že na hřišti jsou kabiny nedostavěné, že dnešní mládeži hřiště to pro velkou vzdálenost od obce a špatnou přístupovou cestu není vůbec navštěvováno, takže jenom fotbalový oddíl TJ tam v sezóně sehraje asi deset zápasů nevalné úrovně.
 
1978 (str. 199)
Celoroční činnost tu vykazoval jenom oddíl kopané. Výsledky jeho činnosti jsou neustále chabé. Hraje IV. třídu a již po mnoho za sebou jdoucích let končí vždy v dolní polovině tabulky, ne-li přímo na posledním místě.
 
1979 (str. 209)
Jako již po řadu let minulých vykazoval činnost jedině odbor kopané. Jako i v minulých létech hrál IV. třídu. Jestliže v minulých létech končil vždy ve spodní polovině tabulky, v r. 1979 skončil na místě posledním. A není divu. Mužstvo hraje bez potřebného odborného vedení. Doposud se nenašel nikdo, kdo by mužstvo vedl a trénoval.
 
1980 (str. 225)
TJ Sokol v letošním roce, tak jako v řadě let minulých, kromě fotbalového klubu nevykazoval žádnou činnost. Fotbalový klub hraje ve IV. třídě a již po mnoho let se umísťuje v dolní polovině tabulky. Doposud se nenašel nikdo, kdo by oddíl odborně a soustavně vedl a tak není naděje, že by se klub lépe umístnil.
 
1981 (str. 239)
TJ Sokol. Činnost vykazuje jen fotbalový klub, který hraje ve IV. třídě okresního přeboru. Jako již po řadu let patří mezi nejméně úspěšné oddíly na kolínském okrese.
 
1982 (str. 255)
TJ Sokol fotbalový oddíl v Ohařích je jediný oddíl této jednoty, který v tomto roce vykazoval činnost. Ačkoliv v našich obcích je dosti těch, kteří se o fotbal zajímají i těch, kteří by mohli v mužstvu hrát, přece mužstvo nemá obětavého vedoucího ani dobrý hráčský kádr. Mužstvo hrálo nadále v poslední IV. třídě a umístilo se v dolní polovině tabulky.
 
1983 (str. 268)
TJ Sokol. Činnost této organizace zdaleka neodpovídá možnostem zdejší obce. Jediná organizace, fotbalový klub, již po celá léta hraje v nejnižší okresní soutěži a pravidelně končí na jednom z posledních míst. Letos Ohaře skončily jako poslední. Odpověď na dotaz zní: Není tu schopný vedoucí ani trenér a schopní zdejší fotbalisté, kteří by zdejšímu klubu prospěli, hrají v klubech jiných obcí.
 
1984 (str. 280)
TJ Sokol kromě fotbalu, který je ovšem nevalné úrovně, poněvadž se doposud nenašel žádný vedoucí s mužstvo téměř netrénuje, nevyvíjí žádnou činnost, stejně jako SČM a Svazarm. Pokud se nenajde někdo, kdo by tyto organizace vedl, není naděje na zlepšení.
 
1985 (str. 293)
TJ Sokol mí jen oddíl kopané. Letos se dík několika dobrým hráčům po mnoha letech umístnil uprostřed tabulky. Očekává se, že příchodem bratří Kličků z Ohař, kteří doposud hrají v Krakovanech, nastane ještě zlepšení a Ohaře umístí se na jednom z předních míst. Nejlepším hráčem v r. 1985 byl Miloš Valášek z Ohař.
 
1986 (str. 307)
TJ Sokol vykazoval činnost jedině ve fotbale. Nadále hraje v nejnižší třídě. Letošního roku klubu byly odečteny čtyři body, poněvadž nemá žádný mládežnický oddíl. Prakticky tento „trest“ nemá význam, poněvadž klub, který hraje v třídě nejnižší, i když by byl na místě posledním, nadále zůstane v této nejnižší třídě. Odpovědného vedoucího klubu ani trenéra se až doposud získat nepodařilo.
 
1987 (str. 318)
TJ Sokol jako v létech minulých má jen oddíl fotbalu a stejně jako v létech minulých hraje v nejnižší třídě, stále mezi posledními v této soutěži, poněvadž není kdo by oddíl odpovědně vedl a družstvo nemá potřebný trénink. Má tu sice být klub mládeže, ale ačkoliv je tu mládeže dost, není tu kdo by mládež vedl a není tu pro mládežnický fotbal hřiště.
 
1988 (str. 329)
TJ Sokol tvoří jen fotbaloví hráči, kteří letos skončili v dvanáctičlenné nejnižší třídě na místě desátém. Klub mládeže doposud zde ustaven nebyl. Není tu nikdo, kdo by mladé fotbalisty vedl a vychovával.
 
1989 (str. 338)
Tělocvičná jednota Sokol má jen jeden odbor, oddíl fotbalu, a to jen dospělých. Účastní se soutěže v nejnižší třídě na okrese. Letos ohařští skončili na desátém místě tabulky.

Akce podpořené dotacemi

nahoru