Menu
Obec Ohaře
ObecOhaře

Z historie SDH Ohaře

Z kroniky obce Ohaře

Zapsáno p. Františkem Krojidlo, obecním kronikářem, 1932 – 1936

(str. 23)
K záchraně majetku a potlačení každého nebezpečí při vzniku požáru, utvořen roku 1900 v obci Ohařích hasičský sbor. Dobrovolně k této akci přihlásilo se 19 členů činných a 20 přispívajících. K hašení však po tři léta neměli žádné stříkačky ani jiných pomůcek. Až teprve roku 1903 zakoupena stříkačka, prostřednictvím okresního výboru za 300 korun. Sbor pracoval úplně bez finančních prostředků. Břemeno dluhů koupí stříkačky, nutilo sbor hledati pomoc, kde to bylo možno. Podána žádost Janu Kubelíkovi, houslovému virtuosu, kterýž v těch dobách byl majitelem velkostatku Býchorského. Žádosti jejich vyšel vstříc a poskytl jim pomoc 50 korun. Pak získán příspěvek od zemského výboru v částce 160 korun. Zbylý dluh spláceli svépomoci a výnosy různých zábav a divadelních představení.
Roku 1913 byl nucen sbor stříkačku vyměniti za novou, zlepšeného typu, ale doplatiti 600 korun. Obnos k úhradě vypůjčen u místního spořitelního spolku kampelička.
Po léta válečná 1914 – 1918, činnost sborová ochabla, až teprve po válce dluh splacen. Pak pořízena výstroj mužstva stejnokrojem a různými pomůcky.
Sbor zúčastňuje se aktivně okolních župních sjezdů, cvičení, též sám 25. června 1933 jubilejní župní sjezd pořádal. Dále sbor zúčastnil se záchranných prací při všech v obci vzniklých požárů, též několikrát i v sousedních obcích. Žel, kolikrát není záznamu.
Nejstarší členové, kteří stáli u kolébky sboru jsou: Bucvan Josef č. 7 a Špinka Jan č. 90. Obdrželi za svoji 32 letou činnost čestný diplom uznání. Diplomy odevzdal jim při župním sjezdu župní starosta Calta.
Vedoucí sboru v roce 1936 jsou:
Holec Josef č. 100 - starosta, Dobiáš Václav č. 57 – náčelník, Strejcius František č. 85 – náměstek, Novotný František č. 83 – jednatel, Miškovský Jaroslav č. 66 – pokladník.


Zapsáno p. Stanislavem Kurkou, obecním kronikářem, 1945 – 1946
1946 (str. 92)
Hasičský sbor (22 členů) ve zdejší obci přetrval okupaci jen proto, že Němci potřebovali lidi k hašení případných požárů vzniklých nálety. V době okupace vězněn byl velitel zdejších hasičů František Strejcius.
Funkcionáři hasičstva po válce byli:
Václav Souček – starosta, Jan Dobiáš – velitel, František Strejcius – vzdělavatel, Jaroslav Pilař – pokladník. Jan Dobiáš se vzdal v listopadu 1946 funkce velitele a na jeho místo byl zvolen Jaroslav Pilař.
V obecním rozpočtu bylo pamatováno, aby byla doplněna hasičská výzbroj a jednáno o zakoupení motorové stříkačky.
Hasičstvu nutno vzdáti dík za to, že se staralo o kulturní život v obci v době okupace. V péči hasičstva bylo sehráno v této době několik skutečně pěkných divadelních vlasteneckých her. Hlavní zásluhu na tom měl velitel Jan Dobiáš, který vzal na sebe úlohu režiséra. Divadla byla pořádána za četnické asistence, aby byla v divadelních kusech vynechána místa, která censura vyškrtla.

Zapsáno p. prof. J. Hájkem, obecním kronikářem, 1975 – 1989
1895 – Největší požár v Ohařích (str. 136)
Vyprávění o velkém požáru v Ohařích v říjnu 1895 sepsala v Torontu dne 7. dubna 1975 paní Marie Beranová, rozená Pilařová z Ohař č. 8, vdova po ministerském předsedovi Rudolfu Beranovi. Vyprávění o to cennější, že v Ohařích nyní už nežije žádný pamětník tohoto požáru.
Pro nesvár manželů vyhořelo tenkrát v Ohařích devět hospodářství. V Ohařích hasičstva nebylo a tak hasili hasiči z Chrčic. Při vyšetřování se zjistilo, že požár založil Adamec. Co se v ten večer událo? Adamec odešel do hostince a dlouho se nevracel. Žena ze strachu, že přijde opět podnapilý a že by ji třeba stloukl, utekla ke svému bratrovi Němečkovi. Adamec, když přišel domů a ženu doma nenašel, šel se podívat k Němečkovům. Tam uviděl oknem svoji ženu. Ve zlosti, že Němeček přechovává jeho ženu, aby se mu pomstil, šel do chléva, zapálil otýpku slámy a utekl.
Adamec byl odsouzen na deset let vězení na Pankráci. Zpět se již nevrátil. Zemřel tam asi po devíti letech.
(str. 172)
Svaz požární ochrany byl založen po projednání ve schůzi konané 3. března 1951. Provedena volba velitele požárníků. Velitelem zvolen Karel Morávek č. 81.
1975 (str. 121)
Svaz požární ochrany má 18 členů, kteří se každoročně účastní okrskových cvičení a požárních soutěží. Předsedou je Václav Čižinský č. 94, velitelem Václav Morávek č. 16, jednatelem Vladimír Klepal č. 146 a pokladníkem Miroslav Šanc č. 131. Svaz má dobře vybavenou zbrojnici, kterou udržuje ve vzorném pořádku. Strojníkem je Alois Steklý č. 89. Požárnici jsou vždy připraveni, aby pohotově zasáhli při jakémkoliv požáru a jakékoli přírodní pohromě. V roce 1975 nebylo bohudík žádného zákroku zapotřebí.
1976 (str. 141)
Místní spolky vykazovaly činnost velmi malou nebo dokonce žádnou.
1977 (str. 154)
Svaz požární ochrany se zúčastnil okrskového cvičení pořádaného 18. června na Volárně. Dne 29. srpna vyjeli zdejší požárnici k požáru, který vypukl v Polních Chrčicích v domě č. 24. Když tam dojeli, nebylo už co hasit. Dne 21. ledna pořádali ples, 21. května pouťovou a 12. listopadu posvícenskou taneční zábavu.
1978 (str. 199)
Po místní přípravě se zdejší SPO účastnil dne 7. června okrskového cvičení v Jestřabí Lhotě a dne 24. června okresní soutěže ve Veltrubech. Této soutěže se účastnilo 22 sborů a zdejší sbor skončil na 14. místě.
1979 (str. 208)
Svaz požární ochrany vykazoval po celý rok velmi pěknou činnost. Po přijetí nových členů má 26 příslušníků, kteří se podle svých možností kromě svého poslání zapojují do všech akcí v obci. Místní občany v rozhlasových relacích seznamovali s prevencí proti požárům za všech okolností, zvláště pak při žních. Dík jejich pomoci úspěšně proběhly oslavy květnových dnů. Výdatná byla též jejich pomoc při pořádání dětského dne. Přiložili ruce k dílu při úpravě zemědělského útulku, ale zvláště při práci na mateřské školce. Pracovali v zemědělství, v akcích „Z“ a během roku odpracovali 1486 hodin. Provedli též sběr železného šrotu. Členové požárního družstva Jan Bukač, Rudolf Dašek a Jiří Pilař darovali zdarma krev. Všechny tyto jejich zásluhy ocenil MNV a po přestěhování zdravotního střediska do místnosti staré školy č. 45 jim za jejich záslužnou činnost předal do užívání domek č. 121 a tak získali i potřebné spolkové místnosti. Jako každoročně pořádali požárnici ples a zábavy pouťové a posvícenské. Při pořádání okrskové soutěže v Býchorách obsadili druhé místo. Při výroční schůzi konané dne 8. prosince 1979 předal zástupce okresní organizace Josef Novotný pamětní medaile a stužky těmto členům: Václavu Klepalovi za 50 let práce v místní organizaci, Václavu Steklému za 40 let a Ladislavu Tomkovi za 20 let.
1980 (str. 223)
Svaz požární ochrany oslavil letos 80 let trvání. Oslava spolu s cvičením požárníků se konala dne 17. května na hřišti TJ Sokol za četné návštěvy a za účasti družstev z Ohař, Polních Chrčic, Dománovic, Jestřabí Lhoty a Býchor. Nedostavila se družstva z Němčic a z Volárny.
V 8 hodin se všichni účastníci shromáždili před místní požární zbrojnici a odtud za zvuku pochodových písní reprodukovaných místním rozhlasem vyšli k hřišti TJ. V čele průvodu jel s. Král z Lipce se stříkačkou z r. 1896 taženou koňmi, zapůjčenou požárním sborem z Rozehnalů. S odstupem pak šli okrskový velitel s. Novotný a okrskový instruktor s. Dostál. A pak opět starodávná stříkačka tažená párem koní, zapůjčená z Polních Chrčic. Po té následoval průvod družstev vedený místním velitelem s. Václavem Morávkem.
Na hřišti, vhodně upraveném pro cvičení družstev i jednotlivců, zahájil slavnost předseda místního sboru s. Václav Čižinský přivítáním všech přítomných a vzpomínkovým proslovem. Pak velmi pěkně proběhlo, a bylo i okrskovými činiteli pochváleno, cvičení družstev a jednotlivců. Mimořádnou pozornost vzbudila chrčická stříkačka z konce 19. století, při níž pumpovali čtyři muži, že měla téměř stejný výkon jako stříkačka nejnovějšího typu poháněná elektricky.
Cvičení se konalo za pěkného, převážně slunečného počasí a skončilo v půl páté odpoledne. Hned na to muselo být hřiště dáno do původního stavu, aby se na něm příští den mohl sehrát fotbalový zápas.
Všechno, co bylo potřebí k oslavě, vykonali členové místní organizace. A nebylo toho málo: připravit a zase dát do pořádku hřiště, připravit pohoštění pro všecky účastníky cvičení, obstarat všecko, aby oslava důstojně proběhla a konečně i upravit sál pro pouťovou taneční zábavu, kterou toho dne pořádali rovněž požárnici. Pěkná ta oslava zůstane jistě nadlouho v paměti všech účastníků, požárníci pak jako nejvzornější.
Jako v létech minulých, tak i nyní po celý rok se účastnili všech významnějších akcí v obcích. Provedli sběr papíru i starého železa, uspořádali zdařilý dětský karneval, účastnili se všech akcí „Z“ pro úpravu a zkrášlení obce, a co zvláště nutno zdůraznit a zaznamenat: Jan Bukač, Rudolf Dašek, Václav Morávek, Jiří Pilař a Jan Tuláček darovali krev.
1981 (str. 240)
V rozhlasových relacích byli občané seznamováni s preventivní ochranou před požáry, zvláště pak v době přede žněmi a v topném období. Jako každoročně byla provedena preventivní prohlídka všech domů a zjištěné závady zaznamenány a znovu dohlédnuto, zda byly řádně odstraněny.
Dne 27. června se zdejší sbory účastnily požární soutěže v Býchorách. První místo získal sbor z Polních Chrčic, dománovický sbor místo třetí. Ohařský sbor pro poruchu čerpadla, které nenasálo vodu, skončil na místě posledním. V soutěži jednotlivců se na prvním místě uplatnil Bohumil Březina z Ohař.
Dne 28. května v dopoledních hodinách se vzňaly v domě Josefa Kesnera v Polních Chrčicích č. 56 brikety, uskladněné v bývalém chlévě. Na včasné upozornění sousední rodiny Bohumila Holana místní a kolínští požárníci oheň lokalizovali a uhasili. Z ohařského sboru se hašení zúčastnili Bohumil Březina a Rudolf Dašek.
Jako každoročně tak i letos provedli požárníci sběr starého železa a organizovali společenské a kulturní akce. V Ohařích, v sále místního pohostinství, uspořádali ples a dvě taneční zábavy – pouťovou a posvícenskou – a 17. května estrádní vystoupení hudební dívčí skupiny Jizerská protěž.
Ke schůzím mají požárníci v Ohařích svůj domek č. 121.
1982 (str. 252)
V letošním roce se zvláště vyznamenali požárníci ohařští, kteří 25. května při okrskové soutěži požárních družstev na Volárně získali první místo.
Při oslavách 70.letého trvání SPO v Býchorách dne 28. srpna požárníci z Ohař v soutěži o ceny byli opět první a obdrželi krásnou broušenou vázu, kterou věnoval MNV Býchory.
Dne 30. června vypukl v malém chlévě v objektu JZD v Chrčicích požár, který zničil 20q suché píce. Hašení se účastnili požárníci chrčičtí a kolínští. Po lokalizování ohně požárníci chrčičtí a ohařští tam drželi službu až do druhého dne. Příčina požáru nebyla bezpečně zjištěna. Soudí se, že požár vznikl samovznícením.
Činnost požárníků i v tomto roce byla mnohostranná. V místním rozhlase byly relace o nutnosti preventivních prohlídek v domácnostech, o nebezpečích a škodách při jarním vypalování trávy, o nebezpečích požárů v době žňové a v době před topným obdobím.
Jako každoročně provedli sběr starého železa, účastnili se prací v JZD a v obcích při akcích „Z“, při úpravách a zkrášlování obce.
V tomto roce bezplatně darovali krev tito členové SPO v Ohařích: Jan Bukač, Rudolf Dašek, Josef Doležal, Václav Morávek a Jan Tuláček, kteří jsou současně členy místního Červeného kříže.
Společensky se vyžívali při tanečních zábavách. V Ohařích byly dva plesy, hasičský a Červeného kříže a zábava pouťová. Posvícenská zábava připravená SPO na 13. listopad se nekonala. Vzhledem k úmrtí J. L. Brežněva (10.11.) byl vyhlášen státní smutek.
Výroční schůze SPO se konala 20. listopadu za přítomnosti o. inspektora Jana Holuba, který ve svém proslovu zvláště ocenil vynikající výkony ohařských požárníků v tomto roce. Po té byli zvoleni funkcionáři na období 1983 – 1984: Václav Čižinský – předseda, Jan Bukač – preventista, Václav Morávek – velitel, Miloslav Šanc – hospodář, Jaroslav Březina – tech. referent, Bohuslav Březina – jednatel.
1983 (str. 266)
Letošní velmi suchý rok, kdy snadno mohly z neopatrnosti vzniknout požáry stejně v domech jako na polích a v lesích, přiměl naše požárníky, že častěji v rozhlasových relacích nabádali k opatrnosti.
Na fotbalovém hřišti uspořádali 25. května první kolo soutěže požárních družstev. Na prvním místě byli požárníci ohařští. Ohařští požárníci tak v posledních třech létech byli ze všech mužstev nejlepší. V soutěžích jednotlivců se o první místo rozdělili Miroslav Skokan z Ohař a Petr Javůrek z Polních Chrčic.
Přede žněmi (8. července) provedli v Polních Chrčicích připravenost techniky. Toto cvičení skončilo bez závad.
Poněvadž v té době při nadměrném suchu byla teploty neustále kolem +35°C, opětovně v rozhlasových relacích nabádali občany k ochraně úrody a lesů.
Ohařští požárníci v tomto roce pracovali při úpravě domku č. 121, který byl svěřen jejich péči, a zřídili si v něm pěknou, novým nábytkem opatřenou, klubovnu. Upravili vchod i dvůr domku.
Ani ke světovému dění nezůstali naši požárníci lhostejní. K 6. červenci se sešli na mimořádné schůzi na podporu hnutí Za mír a život proti jaderné válce.
Svým příkladem získávají nové mladé členy. Letos přijali čtyři nové členy. Jsou jimi Aleš Klička, Bohuslav Nymburský, Václav Vokál a Josef Prokůpek.
Ve výroční schůzi 6. prosince z rukou okrskového velitele s. Novotného přijali odznaky za socialistickou péči: Bohumil Březina, Jaroslav Březina, Jaroslav Klička, Vlastimil Landgraf, Václav Morávek ml., Jiří Pilař, Alois Steklý a Miroslav Šanc. Za padesát let členství obdržel medaili a stužku Jan Novotný. Za dvacet let členství Václav Morávek – otec a Václav Morávek – syn.
1984 (str. 278)
V březnu byly provedeny preventivní prohlídky ve všech domech. Jako již v minulých létech byla na místním hřišti uspořádaná okrsková soutěž požárních družstev. Letos se naše družstvo na předním místě neumístnilo.
17. 6. 1985 ohařský požární sbor za spolupráce krajského požárního útvaru likvidoval požár na lesní pasece, který tam vznikl v dopoledních hodinách pravděpodobně od pohozené zápalky nebo cigaretového nedopalku. Oheň byl včas zpozorován a poněvadž nefoukal vítr, nevznikla velká škoda. Ve všech obcích provedli požárníci sběr starého železa. V Ohařích sebrali 45q.
1985 (str. 294)
V Ohařích má sbor 29 členů, jehož vedoucími funkcionáři jsou Václav Čižinský – předseda, Václav Morávek – velitel, a ostatními funkcionáři Jan Bukač, Miroslav Šanc, Bohumil Březina a vedoucí politické výchovy Miroslav Skokan.
Ohařští požárníci Jaroslav a Bohumil Březinovi, Vlastimil Landgraf a Vladimír Skokan provedli nátěr sloupů veřejného osvětlení a autobusové čekárny.
1986 (str. 305)
Požárníci z Ohař velmi výdatně a nezištně pomáhali při práci na hřišti a s jejich pomoci byly kabiny konečně letos dokončeny. Ohařští hasiči se letos rozloučili se svým nejstarším členem sboru Václavem Klepalem, který byl stár 82 let a 57 let členem.
1987 (str. 317)
SPO v Ohařích má 33 členů. V tomto roce byli přijati 3 noví členové Josef Vávra č. 65, Milan Mandák č. 150, Josef Lhoták č. 129. Všichni členové se v tomto roce účastnili školení a po té ověřování znalostí formou testů. Bylo zjištěno, že většina členů přistupuje ke službám ve sboru se zájmem a odpovědně. Po celý rok bylo pečováno, aby výzbroj byla v dokonalém pořádku. Vzorně plnili pověření členové prohlídku budov, půd a komínů, takže za celý rok nebylo potřebí nikde zasahovat a siréna svolávala požárníky jen k povinnému cvičení. Účastnili se námětového cvičení ve Frutě v Žiželicích a soutěže požárních družstev v Radovesnicích II. Všichni ke společnému sejití a poučení se účastnili zájezdu na Moravu a uspořádali 2 taneční zábavy: společenský ples a zábavu posvícenskou. V rámci propagace bylo v tomto roce ve vývěsních skříňkách 12 výstavek a dvě relace rozhlasem.
1988 (str. 328)
Zpráva Bohumila Březiny, jednatele SPO:
Kromě akcí, které se každoročně opakují: preventivní prohlídky, oslavy 1. máje a kladení věnce ke hrobu rudoarmějce 9. května a v den VŘSR, jsme 23. ledna pořádali požárnický ples. 20. února proveden sběr železa (40q), 28.-29.6. jsme uskutečnili zájezd na Moravu. Navštívili jsme hrad Buchlov a zámek Buchlovice. Druhý den jsme se účastnili jízdy králů ve Vlčnově. 21.11. jsme uspořádali posvícenskou zábavu.
Soutěže jsme se letos neúčastnili, protože na poslední chvíli byl změněn termín na 21.5. od 17.hod. Vzhledem k tomu, že večer tu byla pouťová zábava, jsme do Radovesnic nejeli. Spolu s požárníky z Chrčic a Dománovic jsme se účastnili pohřbu dlouholetého člena SPO Bohumila Javůrka v Polních Chrčic dne 20. září 1988.
1989 (str. 338)
Požárníci se účastnili soutěže požárních družstev v Žiželicích. Skončili tentokrát předposlední, poněvadž jim při cvičení praskla hadice. Ohařská požární ochrana má 33 členů. 12. dubna pohotově zasáhli při hašení hořícího lesa v Dománovicích. 3. června při spolupráci se Svazem žen uspořádali na hřišti zdařilý dětský den. Pro dospělé občany uspořádali požárnický ples a posvícenskou zábavu. Tohoto roku navždy opustili ohařskou organizaci 3 vzorní požárnici: Josef Vávra (46 let), Václav Morávek (71 let), Václav Březina (78 let). Čest jejich památce!

Akce podpořené dotacemi

nahoru