Menu
Obec Ohaře
ObecOhaře

Z historie myslivců

Historie - z kroniky obce Ohaře

Zapsáno p. Františkem Krojidlo, obecním kronikářem, 1932 – 1936
 
(str. 24) Lovecký kroužek.
V katastru obce, jež hraničí na Kopci a Za lesy s objekty lesními, nachází vhodný útulek zvěř. Z lovné zvěře chovají se zajíci, králíci, bažanti, koroptve, z tažných ptáků tetřívek, sluka, kachna divoká. Někdy i srnčí zabloudí.
Honitba pronajímá se na 6 let. Nájemci honitby jsou zpravidla místní občané, kteří sdružují milovníky střelby v lovecký kroužek.
Od roku 1917 do roku 1929 držel honitbu Karel Souček č. 20 za cenu 350 Kč, kterýž měl v loveckém kroužku tyto střelci: Souček Václav, jeho syn, Novotný Josef č. 40, Netík Čeněk č. 51, Vávra Josef starší č. 65, Vávra Josef mladší č. 65, Svoboda Václav č. 109, Krojidlo František č. 70, Buřil Josef č. 26, Špinka Jan č.5, Skohoutil František č. 30, Skohoutil Václav č.42, Dobiáš Jan č. 31, Podnecký Miloslav č. 48.
Od roku 1929 pronajal honitbu Podnecký Miloslav č. 48 za cenu 850 Kč, kterýž zemřel roku 1929 a po něm správy honitby ujal se Skohoutil Josef č. 42. Té doby přistoupil do kroužku Bouma Josef č. 52, Haleš Jaroslav č.11, Svoboda František č.16.
Na další období 1936 – 42 vydražil držebnost honitby Skohoutil Josef č. 42.
Průměrně ukořistí se během lovu jednoho roku 10 – 25 zajíců, 10 – 15 králíků, 400 – 1000 koroptví, 10 – 20 bažantů.
Přistoupiti za člena kroužku jest volné pro každého řádného občana.

Zapsáno p. Stanislavem Kurkou, obecním kronikářem, 1945 – 1946

1946 (str. 95)
V obci je ustaven střelecký kroužek, čítající 12 činných členů. Revírníkem se Václav Svoboda, č.p. 109.


Zapsáno p. prof. J. Hájkem, obecním kronikářem, 1975 – 1989

1975 (str. 121)
Myslivecké sdružení Ohaře po celý rok pečovalo o chov bažantů, jimž se tu daří stejně dobře jako zajícům, takže po poslední leči mohlo splnit všechny závazky vůči naší společnosti a uspokojit i místní zájemce. Mimo to se tu dobře daří i zvěři srnčí. Předsedou tohoto sdružení je Jan Holan z Polních Chrčic, jednatelem Karel Rašín z Ohař č. 32 a hospodářem Antonín Mašek z Ohař č. 100. Ohařští členové sdružení jsou: Josef Bubák č. 134, Jaroslav Havel č. 9, Miroslav Junek č. 14 a Václav Svoboda č. 86.

1976 (str. 141)
Místní spolky vykazovaly činnost velmi malou nebo dokonce žádnou.
 
1977 (str. 154)
Myslivecké sdružení pečovalo po celý rok o chov zajíců, bažantů a skrovného počtu koroptví. Vytrvalé deště způsobily, že mnoho mláďat uhynulo. V porovnání s léty minulými bylo proto v revíru zvěře podstatně méně. Poslední leč byla 17. prosince, spojená s pohoštěním, taneční zábavou a tombolou v sále místního pohostinství.
 
1979 (str. 210)
Jarní nepříznivé chladné počasí s častými dešti a dešťovými přeháňkami se sněhem způsobilo, že mnoho mláďat zajíců uhynulo. Proto se v tomto roce hon na zajíce nekonal a nekonal se ani odchyt zajíců. Také bažantů bylo daleko méně než v létech minulých. Byly proto jen dvě leče (4.11. a 15.12.), v nichž bylo odstřeleno celkem 94 bažantů. Dosti škod způsobily nepochybně i lišky. V posledních dvou létech chytil Bohuslav Slavíček z Dománovic 16 liščích mláďat. Vloni osm a letos též osm mláďat, a to vždy pod týmž mostkem pod Kozí hůrou při silnici nad Chrčicemi. Ve Velké stráni nad Dománovicemi byli odstřeleni dva lišáci, starý a mladý. Kromě toho se tu rozmnožili i tchoři a byly spatřeny i kuny, kuna skalní a lesní. Bylo tu odstřeleno osm divočáků, z nichž tři odstřelil Josef Bubák, jeden z nejlepších zdejších střelců. Koroptve se tu po scelení pozemků téměř úplně vytratily. V celém revíru je nyní sotva dvacet koroptví. Hlas křepelek tu již po léta nikdo nezaslechl a slyšet skřivanka je vzácností. Také i jiného ptactva je tu podstatně méně. Hubení škůdců chemickými postřiky a vydatné hnojení polí umělými hnojivy způsobily, že ptactvo tu nemá dostatek potravy. Ve větším množství sem zalétají z blízkého Žehuňského rybníku rackové, v podzimu tu táhnou hejna špačků a v zimních měsících se tu objevují hejna havranů a vran. Jinak, než pečlivou ochranou před škůdci a šetřením zvěře, nelze očekávat zvýšení stavu zvěře: zajíců a bažantů. Všichni členové zdejšího mysliveckého sdružení proto všemožně pečují o lovnou zvěř.
 
1980 (str.226)
Tak jako v létech minulých věnovali členové zdejšího mysliveckého sdružení nemalou péči chovu zajíců a bažantů. I když stav zvířectva ve zdejším revíru byl příznivější než v roce minulém, přece jen dosud nebyl uspokojivý. Nepříznivé počasí s častými přeháňkami, chladno a málo slunečního záření, byly příčinou, že mnoho mláďat uhynulo. Proto byly letos konány jenom dvě leče. V plánu bylo odstřelit 80 bažantích kohoutů. Při první leči 1. listopadu bylo odstřeleno 52 kusů. Při druhé a poslední leči dne 13. listopadu, která byla zaměřena na odstřel zajíců, zvláště v oblasti revíru „Ve stráni“, bylo odstřeleno 56 zajíců a jen 6 bažantích kohoutů. Plánovaný odchyt zajíců nebyl uskutečněn. Jeho provedení odloženo na rok 1981. Jako každoročně po poslední leči, tak i letos byla uspořádána veselice s pohoštěním, taneční zábavou a tombolou, v níž nechyběli zajíci a bažanti.
Po celý rok bylo pozorování myslivců zaměřeno též na dravce a šelmy. Dravci jsou po celý rok chráněni a v revíru jich bylo napočítáno před 50 kusů. Jsou to: jestřáb, káně, krahulík a ostříž. Tito dravci působí na bažantech značné škody. Z ptáků byla odstřelována jen sojka, která působí značné škody při hnízdění všeho ptactva, i bažantů. Z šelem tu po celý rok bylo možno vidět v nevelkém množství lasičku, hranostaje, kunu lesní i skalní, tchoře a lišku. Velké škody působí též toulavé kočky, jichž bylo letos odstřeleno 45 kusů. Odstřeleny byly též dvě lišky. Divočák letos nebyl odstřelen žádný, ačkoliv jeho přítomnost v revíru byla bezpečně zjištěna.
V péči o chov zajíců byly nadělány a na vhodných místech rozmístěny jesličky. Z Horních Chvátlin a Červených Janovic bylo k odchovu z tamních líhní přivezeno 200 bažantích kuřátek, 40 z nich uhynulo a 160 puštěno do revíru.
Dne 20. června 1980 tu byla uskutečněna povinná střelba do terčů. Účastnili se jí všichni místní myslivci. Zvítězil myslivec Josef Bubák, což nebylo překvapením, neboť tento myslivec již po řadu let patří mezi nejlepší střelce.
 
1981 (str. 239)
Myslivecké sdružení věnovalo po celý rok zvláštní pozornost ochraně zvěře v revíru, který má rozlohu 1707 ha (1311 ha orné půdy, 375 ha lesa, 2 ha vodních ploch, 19 ha cest, příkopů aj.). V zimních měsících měla zvěř v krmelcích stále dostatek sena, šrotu a obilí.
Jako každoročně se doplňoval stav bažantů. Z Horních Chvátlin bylo dovezeno 164 jednodenních kuřat a 105 kuřat bylo z vlastního líhnutí. O odchov mláďat pečoval Antonín Mašek č. 100 a Václav Špinka č. 90. Po desíti týdnech byla mláďata vpuštěna do revíru. Celkem 195 kusů (90 + 105).
První hon byl 1. listopadu, další 7. a 21. listopadu, 4. a 26. prosince. Dne 12. prosince byla leč v místním pohostinství s hudbou a tancem. Odchyt zajíců proveden na Nový rok (1.1.1982). Odesláno 48 kusů (24 + 24). 12 kusů vpuštěno zpět do revíru.
V roce 1981 odstřeleno: 179 bažantů, 338 zajíců. Z toho bylo odvedeno na dodávku 65 bažantů a 80 zajíců. Dále byli odstřeleni 4 srnci, 6 srn a 5 srnčat. Kromě toho odstřelováni škůdci: 2 lišky, 1 sojka a 17 koček.
Členové sdružení nasušili v r. 1981 57q sena. Z toho si ponechali 25q pro výživu zvěře a 32q odevzdali JZD.
 
1982 (str. 254)
Jako každoročně věnovali členové sdružení všemožnou péči. Vzorně zvěř zásobili senem, zrním i šrotem. Do revíru bylo vpuštěno 35 dospělých bažantích slepic a 15 kohoutů a 210 kuřat. První a také jediná leč se konala 28. října. Odstřeleno bylo 41 kohoutů. Ukázalo se, že stav zvěře je tak nízký, že další odstřel už je nemožný. Zvláště stav zajíců se ukázal tak povážlivě nízký, že jejich odstřel se vůbec nekonal.
Odstřeleno bylo 6 srnců a 6 srnčat.
Po celý rok se odstřelovala škodná. Odstřeleno bylo 22 koček, 4 sojky a 1 tchoř.
Mimořádnými událostmi ve zdejším revíru byly 15. května jarní zkouška vloh psů, kterou vyhrál pes s. Svobody z Polep a 19. října podzimní zkouška vloh malých plemen, při níž cenu získal pes Jana Kabáta z Býchor.
 
1983 (str. 269)
Myslivecké sdružení pečuje nejen o zvířectvo, ale stará se i o ochranu přírody. Jeho členové vypomáhají podle potřeby v obci i JZD. Při bilancování v letošním roce bylo konstatováno, že nastal povážlivý úbytek bažantů, přestože v loňském roce bylo do revíru vpuštěno 210 kuřat, 35 slepic a 15 kohoutů. Příčinu vidí myslivci v tom, že při hubení plevele chemikáliemi, ale i při chemickém hnojení se vyhubí též hmyz. Proto byl letos uspořádán jen jeden hon pro odstřel bažantů a odstřeleno celkem jen 47 kusů. Na odstřel zajíců byly uspořádány dvě leče, při nichž bylo odstřeleno 142 zajíců. Kromě toho byl proveden odchyt zajíců. Do Interlovu bylo odesláno 75 kusů (40 ramlic a 35 samců). Po celý rok byla odstřelována škodná. Odstřeleno bylo 64 koček, 2 kuny lesní, 2 tchoři, 4 sojky a 3 zatoulaní psi. Z ostatní užitkové zvěře byl odstřelen 1 divočák o váze 38 kg. Odstřeleni byli 3 srnci, 6 srn a 5 srnčat. V zimním údobí byla zvěř dokrmována šrotem, zrním a senem. V letošní poměrně mírné zimě, kdy bylo jen krátce a nemnoho sněhu, zvěř nepotřebovala tolik dokrmování jako v létech velkých zim.
Z nepřístupných míst sklidili myslivci 50q sena, 20q uskladnili a 30q odevzdali JZD.
 
1984 (str. 279)
Jako již v létech minulých, zjišťuje se, že zvěře stále ubývá. V celém revíru bylo napočítáno jen 45 koroptví a králíků asi 50 kusů. Také stav bažantů je povážlivě nízký. Letos bylo koupeno 200 bažantích kuřat po 19 Kč, ale téměř všechny uhynuly. Na bažanty byla uspořádána jen jedna leč a bylo odstřeleno 49 kusů. Na zajíce byly uspořádány 4 leče a bylo odstřeleno 357 kusů. Odchyceno k prodeji do ciziny 42 kusů (17 ramlíků a 25 ramlic). Přes nejintenzivnější péči, přikrmování zrním a senem, stav lovné, užitkové zvěře se zmenšuje. Je to zvláště způsobeno chemickým hnojením, při němž uhyne hmyz – potrava pro ptactvo.
Kromě zajíců a bažantů bylo v revíru odstřeleno 6 srnců, 4 srny a 4 srnčata a 1 sele divočáka.
Škodné bylo odstřeleno 58 kusů: 38 koček, 4 lišky, 2 psi, 2 lesní kuny, 5 tchořů, 2 vrány šedivky, 5 sojek.
Pro zvěř nasekali a nasušili myslivci 65q sena. Z toho dali k disposici místnímu JZD 45q.
 
1985 (str. 295)
Zpráva myslivce Antonína Maška.
Práce a poslání našich myslivců je rok od roku náročnější a svízelnější. Koroptve v revíru už téměř vymizely. Letos bylo napočítáno asi 40 kusů v celém rozsáhlém revíru. Stejně obtížný je chov bažantů. Odchováno a do revíru bylo vypuštěno 261 bažantích mláďat starých 14 neděl. Mláďata, tak jako v odchovu, se drží pohromadě a při pracích na poli, při sklizni píce i obilí traktorové sekačky a kombajny mnoho kusů zahubí.
V letošním roce byly uspořádány 4 leče, poslední 14. prosince. Odstřeleno bylo 219 zajíců, 56 bažantů, 5 srnců, 1 srna, 10 srnčat, 2 divočáci (38 a 84 kg). Po celý rok procházeli myslivci revírem a odstřelovali škodnou. Odstřeleni byli 4 psi, 49 koček, 2 tchoři, 3 vrány šedivky a 3 sojky.
V zimních měsících byla zvěř přikrmována. Sena myslivci nasušili 53q. Zvěří bylo spotřebováno 17q, 35q bylo odevzdáno JZD.
 
1986 (str. 307)
Píseň myslivců je rok od roku smutnější. „Na Píska jsme pustili 170 bažantích mláďat a dorostla dvě. Odchovali jsme 300 mláďat, a když jsme je pustili do revíru, uhynulo jich nejméně 80%.“ To je smutné konstatování. Bažanti nemají na polích vyhnojených umělými hnojivy dostatek potravy. Ačkoliv za zimu se zvěří zkrmilo 18q sena a 12q obilovin, výsledky tomu neodpovídají. Při pěti lečích v tomto roce bylo odstřeleno 115 zajíců a 45 bažantů. Kromě toho bylo odstřeleno 7 srnců, 3 srny a 5 srnčat. Škodná se odstřelovala během celého roku. Odstřeleno bylo 45 koček, 4 psi, 2 lišky, 3 tchoři, 2 kuny, 5 vran, 3 straky a 4 sojky. Celoroční bilance zcela neuspokojivá, přestože bylo odchyceno 55 zajíců na vývoz.
 
1987 (str. 318)
Myslivecké sdružení pečuje o zvěř ve zdejších revírech. Myslivci ze všech našich vesnic věnují zvěři všestrannou péči, ale všecko jejich snažení přináší málo radostí. Po celý rok myslivci odstřelují škodnou a zvěř se dokrmuje. Bažantům se zasypává zrní a pohazují se na vhodných místech kukuřičné klasy, zajíci mají stále dostatek krmné řepy a sena a srnčím nad to ještě kaštany. Do revíru se vpustilo 242 bažantích kuřat, ale většina jich uhynula za chladného a deštivého počasí.
Pořádány byly 4 leče, při nichž bylo odstřeleno 50 bažantů, 55 zajíců a 15 kusů srnčí. Odchyceno a odvedeno bylo 42 zajíců. Při odstřelu bylo odstřeleno 35 koček, 2 lišky, 3 psi, 2 tchoři a 14 strak. Ještě před 30 a 40 léty tu bylo hojně králíků. Letos jako vzácnost byl odstřelen 1 králík. Za celý rok tu byl spatřen a odstřelen 1 divočák o váze 45 kg.
 
1988 (str. 328)
Myslivecké sdružení, tak jako každoročně, věnovalo intenzivní péči ochraně přírody a zvěře zvláště. Bohužel výsledek péče zdaleka neodpovídá vynaloženému úsilí. Do revíru bylo vypuštěno 100 mladých bažantů. V sezóně bylo odstřeleno 24 bažantů (kohoutů), 66 zajíců, 42 kachen (na rybníce u Dománovic), 5 srnců, 2 srny a 1 srnče. Kromě toho bylo odstřeleno 6 divočáků o váze 40 – 60 kg a 2 králíci. Ze škůdců byly odstřeleny 2 lišky, 40 koček a 1 pes. V revíru byla zjištěna tři hejna koroptví a na Zálesí přišli ze sousedních revírů daňci.
 
1989 (str. 339)
Zima byla mírná a péče o zvěř se prováděla pravidelným přikrmováním senem a tentokrát i odpadem získaným ze mlýna v Týnci nad Labem a odstřelem škodné. Přece stav zvěře není zcela uspokojující. Do honitby bylo vypuštěno 95 bažantů a 100 kachen. Odstřeleno bylo 88 zajíců, 73 bažantů, 97 kachen, 3 divočáci, 22 srnčí. Odstřel škodné: 3 lišky, 2 psi a 20 koček.Letos byly vypovězeny smlouvy od JZD a došlo k uzavření nových, vhodnějších.

Akce podpořené dotacemi

nahoru