Menu
Obec Ohaře
ObecOhaře

Z historie knihovny

Z kroniky obce Ohaře

Zapsáno p. Františkem Krojidlo, obecním kronikářem, 1932 – 1936
 
(str. 37)
Před padesáti léty bylo na venkově vzácnosti, měl-li občan několik svazků knih. Čtení lační čtenáři pro knihy často i několik hodin cesty šli si vypůjčiti. Scházeli se v době zimní, v čtení se střídali, často až do půlnoci. Spokojiti se musili často s četbou románů vycházejících v sešitových vydáních.
V dobách osmdesátých a devadesátých vspomínáme čtenářů: Moravec Jan čís. 107, Novák Josef čís. 46, Liska Václav čís. 71, Bucvan Josef čís. 7, Muzikář Václav čís. 63, kteříš se scházeli v domě čís. 82 Rosického Josefa.
Když roku 1898 přišel za řídícího učitele Emanuel Horký, kterýž vida touhu občanů po ušlechtilé četbě, založil čtenářsko-hospodářskou besídku. Z příspěvků členů a dobrovolných darů koupeno as 30 svazků různých knih. Během 14ti let, podle jsoucího seznamu, bylo roku 1912 celkem 113 vázaných knih. Od těch dob se knihy téměř nekupovaly, jen odebíral se obrázkový časopis světozor a rozkvět. Roku 1935 čítala knihovna 113 svazků knih, 13 svazků zemědělských revuí, 384 sešitů rozkvětu a 297 sešitů světozoru.
Když stěhoval se z Ohař roku 1912 učitel Alois Drábek, založil lidovou knihovnu, jíž do vínku daroval as 40 svazků různých knih. Knihovna byla však odkázána jen na dary. Žel, od koho a kdy, nemáme záznamu. Knihy uloženy byly v nové škole a knihovnu řídili učitelé.
Roku 1932 svolen obecní knihovník Vacl. Rosický čís. 82, kterýž převzal lidovou knihovnu, 227 svazků různých knih.
Roku 1933 koupeno 30 svazků, roku 1934 24 svazků, roku 1935 16 svazků, dohromady roku 1935 297 knih.
Čtenářů bylo roku 1934-35 celkem 28, roku 1935-36 celkem 31 čtenářů.
Výpůjček bylo roku 1934-35 187, roku 1935-36 161.
Na knihovnu věnováno od spořitelního a záložního spolku v Ohařích roku 1934 200,- Kč, roku 1935 60,- Kč. Též hospodářská záložna v Kolíně roku 1934 darovala 100,- Kč.
Žákovská knihovna lid. hosp. školy založena roku 1927 s 24 knihami odbornými, z nichž se četly odborné články ve škole. V roce 1931 zakoupeno 27 svazků zábavné četby. Postupně pak zakupovány knihy odborné i zábavné, které se žákům lid. hosp. školy půjčují. První půjčování začalo roku 1933-34. Počet výpůjček 104. 
Ve školním roce 1935-36 čítá knihovna 73 svazky čítaje v to odbornou i zábavnou literaturu. Vypůjčuje si 28 čtenářů.
Knihovnu obrovské ceny vlastní Jar. Pilař čís. 26, celkem 1110 (jedentisícjednostodeset) svazků. Mezi různými knihami pozornost poutají cenné knihy lékařské, zvěrolékařské, též Ottův slovník naučný o 29 dílech a dodatky. Knihy má uloženy v osmi skříních, jejichž skleněné průčelí zdobeno jest poprsím různých učenců. Na požádání občanů knihy též ochotně zapůjčí.

Zapsáno p. Stanislavem Kurkou, obecním kronikářem, 1945 – 1946

(str. 90)
K dalšímu vzdělání, poučení i zábavě v zimních měsících slouží občanstvu zdejší obce veřejná obecní knihovna, vedená vzorně zdejším knihovníkem Václavem Rosickým, který absolvoval též několik knihovnických kursů.
  • Počet svazků činí: 420
  • Počet výpůjček v 1. sezoně: 690
  • Průměr 1 čtenáře: 23
  • Počet čtenářů: 30

Zapsáno p. prof. J. Hájkem, obecním kronikářem, 1975 – 1989
 
1975 (str. 123)
Knihovna má 798 svazků. Po několik let vedla knihovnu Ludmila Klepalová č. 136 a po ní Jan Dobiáš. Po smrti knihovníka Jana Dobiáše v r. 1972 se stal knihovníkem Vladimír Strejcius č. 80. Knihovnu vede vzorně a k plné spokojenosti všech čtenářů. Knihy půjčuje jednou týdně, ve čtvrtek po 18. hodině. Rozpačitému vypůjčovateli ochotně a dobře poradí při výběru knih. Mezi nejčtenější knihy vypůjčované ze zdejší knihovny patří romány, zvláště romány historické.
 
1976 (str. 142)
Ke svému vzdělání mají zdejší obyvatelé dobře vedenou a pěkně vybavenou obecní knihovnu. Podle zprávy knihovníka Vladimíra Strejciuse však tako možnost ke vzdělání není zdaleka využívána tak, jak by využívána být mohla. Rok od roku si zdejší obyvatelé vypůjčují méně knih. V letošním roce na jednoho obyvatele připadají 3 vypůjčené knihy. Jistěže značný vliv tu má televize, která mnohým lidem zabírá hodně času, ale i tak ubývání zájmu o četbu je zjev povážlivý.
 
1977 (str. 153)
V březnu, měsíci knihy, byla v místnosti zdejší obecní knihovny uspořádána výstava knih nových autorů. U této příležitosti byl vyhodnocen nejlepší čtenář uplynulého roku. Nejlepším čtenářem byl Josef Janák č.p. 130. V měsíci československo-sovětského přátelství byla v místní knihovně uspořádána výstava knih sovětských autorů. Výstavy ty byly zdejšími čtenáři se zájmem sledovány.
 
1978 (str. 199)
Obecní knihovna je i nadále uspokojivě vedena Vladimírem Strejciusem a pravidelně každý čtvrtek, kdy je výpůjční den, je navštěvována nejen dospělými, ale i mládeži. Knihovna má vlastních 798 svazků, ale čtenáři tu mají k dispozici i řadu knih půjčených z jiných knihoven, zvláště ze Žiželic. Z knihovny si pravidelně půjčovalo knihy 38 čtenářů, kteří si v tomto roce vypůjčili 984 knih. Nejlepšími čtenáři byli Bohumil Březina a Jiří Pilař. V měsíci knihy byla ve zdejší knihovně uspořádána výstava dětské knihy a u té příležitosti byl vyhlášen nejlepší čtenář dětské literatury. Stal se jím žák 6. třídy ZDŠ František Obešlo z Ohař č. 46.
 
1979 (str. 208)
Dne 7. listopadu byla uspořádána výstava knih sovětských autorů. Výstava knih byla uspořádána i v měsíci knihy. U té příležitosti byli vyhodnoceni nejlepší čtenáři. Jako nejlepší čtenáři byli odměněni pěknou knihou Alenka Vokálová a Ivan Valášek.
 
1980 (str. 222)
Významně ke vzdělání občanů přispívají místní lidové knihovny, které jsou vyhledávány nejen lidmi staršími, ale i mladými. Mezi nejhorlivější čtenáře patří i mnozí z řad školní mládeže. K doplnění a rozmnožení četby se do místních knihoven dovážení knihy, které ochotně půjčuje knihovna Židlická. Aby občané byli obeznámeni s rozmanitostí a zajímavostí knih, byly uspořádány dvě výstavy knih.
 
1981 (str. 237)
Velmi významně ke kulturnímu životu v našich obcích přispívají obecní knihovny. Byly uspořádány dvě výstavy knih: v březnu, měsíci knihy, a v listopadu výstava sovětských knih. Jako každoročně byl vyhlášen nejpilnější čtenář. Nejpilnějším čtenářem v r. 1981 byl Josef Bukač, důchodce z Ohař.
 
1982 (str. 251)
Ke kulturnímu povznesení občanů slouží dobře zásobené a vzorně vedené obecní knihovny. Pro lepší obeznámení občanů s bohatstvím knih byly během roku uspořádány čtyři výstavy knih. Potěšitelné je, že knihovny jsou hojně navštěvovány čtenáři dospělými, ale zvláště nutno zdůraznit velký zájem mládeže. Nejlepším čtenářem v r, 1982 vyhlášen Eduard Jelínek, zaměstnanec JZD, bytem v Ohařích 150. Knihovníkem v Ohařích je stále Vladimír Strejcius. Přestože byl v tomto roce nemocen a po tři měsíce knihy nepůjčoval, bylo vypůjčeno nejvíce knih za poslední léta.
 
1983 (str. 265)
Ke kulturnímu povznesení občanů slouží též ve všech třech našich obcích dobře vedené a zásobené knihovny, které jsou navštěvovány mnohými našimi malými i dospělými čtenáři.
 
1984 (str. 277)
Jako každoročně i letos byl vyhlášen nejlepší čtenář. V letošním roce byl nejpilnějším čtenářem Eduard Jelínek z Ohař č. 150, zaměstnanec JZD. S knižním bohatstvím byli obyvatelé seznámeni při dvou výstavách knih.
 
1985 (str. 291)
Ohařským knihovníkem je trvale Vladimír Strejcius, v Dománovicích je knihovnicí Jaroslava Brandová. Nejlepšími čtenáři byli vyhlášeni za dospělé Eduard Jelínek, za mládež Anna Kudelková, oba z Ohař.
 
1986 (str. 305)
Ve výchovné činnosti byly uspořádány dvě výstavy knih v MLK a jako každoročně vyhodnoceni nejlepší čtenáři.
 
1987 (str. 316)
Ke vzdělání obyvatel slouží též dvě knihovny: oharská a dománovická. Nejlepším čtenářem byl Eduard Jelínek, z mládeže Anna Kudelková.
 
1988 (str. 325)
Místní knihovna, která po dlouhá léta byla umístěna, v dnes už nevhodném domku č. 18, byla přenesena do místnosti staré školy, kde daleko lépe vyhovuje významnému poslání moderních knihoven a jako již v létech minulých je odborně vedena Vladimírem Strejciusem. V letošním roce si z oharské knihovny vypůjčilo 56 čtenářů 808 knih. Nejpilnější čtenářkou vyhlášena Eva Prokůpková z Ohař. Dobrá kniha je dobrou učitelkou mladých i starých. Pro ně byly v tomto roce uspořádány tyto výstavy knih: Čeští spisovatelé k únorovým dnům, Žena a kultura, Literatura SSSR, Naše krásná minulost spolu s výstavou fotografií.
 
1989 (str. 337)
Knihovník Vladimír Strejcius.
Vypůjčeno 1530 knih, 56 čtenářů. Nejlepší čtenář Eduard Jelínek č. 150.
Uspořádáno bylo 7 výstav: K životnímu prostředí, Nové knihy, Knihy autorů – E. Petiška, Vl. Neff, Jan Neruda, J. Kolářová, O. Sekora.

Akce podpořené dotacemi

nahoru