Obsah

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 • písemně
 • osobně
 • elektronickým podáním

Kontakty na úřad obce naleznete zde...

Lhůty:

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 5, písm. a) - výzva do 7 dnů, doplnění do 30 dnů
 • Lhůta pro podání stížnosti na postup, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 16a odst. 4) - 30 dnů

Kdo může o informaci požádat:

 • každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Co musí písemná žádost obsahovat

 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do 7 dnů
 • pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů (od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví

 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti