Navigace

Obsah

„Ať je nám tento kříž znamením lásky…“
(podle žehnací modlitby kříže)

 
Některé věci mají v našem životě zvláštní význam. Zašlou rodinnou fotografii, darovaný předmět, či dopis od blízké osoby uchováváme jako poklad, který nám zpřítomňuje hlubokou lidskou zkušenost. Věci se tak stávají „znamením“, které k nám mluví řečí lásky.
Jsou znamení, která vypovídají o zkušenostech celých generací. Tento kříž stojící na silnici z Ohař do Chrčic je podle záznamů místní kroniky svědkem mnoha lidských osudů. Obnova kříže je tedy na jedné straně projevem úcty k odkazu našich předků, jejich životních příběhů, jejich víry.
Na druhé straně je potřeba zdůraznit, že toto znamení má ještě univerzálnější poselství. Znamení kříže, které máme jako křesťané ve zvláštní úctě, je totiž vrcholným svědectvím o skutečnosti týkající se života každého člověka všech dob. Obrazně můžeme říct, že Kříž s Ukřižovaným je nejsilnějším obrazem, ikonou, „fotografií“ Boha, který všem nabízí dar – poklad spásy, jak o tom čteme v Jeho „dopise“ – Bibli: „Tak Bůh miloval svět, že svého jednorozeného Syna dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
Ať je tedy tento obnovený kříž pro nás živým znamením lásky Boha, který se v Ježíši Kristu stal člověkem, aby nám svou smrtí a vzkříšením daroval odpuštění a možnost nového života. Ať je obnova kříže spojená s obnovou opravdových hodnot, které se osvědčily v životě našich předků, a které jsou i v dnešním světě přítomné. Kéž znovu objevíme tento poklad víry a lásky ve svém vlastním srdci.
 
PaedDr. Vladimír Beňo - jáhen farnosti

Stránka

  • 1

Svěcení kříže
16.5.2010

Svěcení kříže
16.5.2010

Svěcení kříže
16.5.2010

Svěcení kříže
16.5.2010

Svěcení kříže
16.5.2010

Svěcení kříže
16.5.2010

Svěcení kříže
16.5.2010

Svěcení kříže
16.5.2010

Svěcení kříže
16.5.2010

Svěcení kříže
16.5.2010

Svěcení kříže
16.5.2010

Svěcení kříže
16.5.2010


Stránka

  • 1